KVKK Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, her gerçek kişinin, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet medeni hali gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası, telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi, fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep, biyometrik ve genetik veriler gibi kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre Veri Sorumlusu olan “Özlü Mühendislik Proje Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Kişisel Verileriniz;

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi,

amaçları ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebepleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda Özlü Mühendislik Proje Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.’ nin Hissedarları, İş Ortakları, Çalışanları, Stajyerleri, Potansiyel Müşterileri, Müşterileri Tedarikçileri, Taşeronları, Ziyaretçileri ile bunların yetkilileri ve veli/vasi ve temsilcileri ile ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Yetkili Merciler ile paylaşılmakta ve aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. maddesi kapsamında, kişisel veri sahibi olarak, kanunda belirtildiği şekilde, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sorumlusu Özlü Mühendislik Proje Taahhüt Makine San. Tic. Ltd. Şti.’ ne başvurarak,

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler’ i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’ in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’ in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veriler’ in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’ in silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11.  Maddesinin  (d)  ve  (e)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Veriler’ in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle

 • “Minareli Çavuş Mah. Atalay Cad. No: 21/1 Nilüfer BURSA”  adresinde bulunan şirket merkezimizde bulunan formu doldurarak,
 • ozlumuhendislik.com Web sayfamızda yer alan formu doldurup ozlu@ozlumuhendislik.com adresine e-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmak sureti ile e-posta göndererek,
 • Şirketimiz sisteminde bulunan elektronik posta adresinizin kullanarak ozlu@ozlumuhendislik.com adresine, e-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmak sureti ile e-posta göndererek adresine göndererek,

Başvurabilirsiniz.

 

Başvurularınız Özlü Mühendislik Ltd.Şti. tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde şirketimiz açısından bir maliyet gerektirmemesi halinde ücretsiz olarak, şirketimiz için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınarak  sonuçlandırılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10.maddesi gereğince Kişisel Verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplamanın yöntemi, amacı ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve Veri Sorumlusu sıfatına sahip Özlü Mühendislik Proje Taahhüt Makine San.Tic.Ltd.Şti. tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

Evet  (      )                                         Hayır    (     )

 

Adı-Soyadı:  

Tarih:

İmza: